Kyoto Showa Retro Himitsukichi in Toji Area, Sense Shines in Mysterious_8